Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за които се изискват специални знания.

LEGALCONSULT-BG.COM

Сдружение с нестопанска цел Legal Consultation начело с мен е специализиранo в пътно транспортните произшествия и изпълнителните дела. Нашето сдружение подпомага лица, пострадали при пътнотранспортни произшествия чрез консултации относно законните им права и им съдейства да получат справедлива правна защита и обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. По примера на водещи наши колеги от страните членки на Европейския съюз и САЩ ние предоставяме високо квалифицирана и специализирана помощ, изразяваща се в най - пълна и своевременна защита на правата на увредените лица. Изследванията показват, че една голяма част от пострадалите лица в страните от Източна Европа не реализират в пълна степен имуществените и неимуществените си права, било поради непознаването им, било поради пропускането на редица важни законодателни срокове, било поради липсата на средства. Натрупаният опит ни показва, че доброто познаване на правната материя в тази специфична област и своевременната намеса на специалист води до положителни резултати.
Aко сте пострадал в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС, ако Ваш близък, роднина или приятел е пострадал Сдружение с нестопанска цел LEGAL CONSULTATION - ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП може да Ви помогне чрез:
  • Съвет за необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
  • Като предоставя безплатни консултации относно реда за упражняване на законните права;
  • Като съдейства пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение;
  • Като помага за осигуряване на компетентна защита, в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
1. Подпомагане и съдействие на пострадалите при ПТП лица и лица от ромската общност чрез консултации относно законните им права, съдействие пред застрахователите за изискване и получаване на справедливо обезщетение за причинените им и претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди.
2. Консултации и съдействие на застрахованите лица относно правата им, произтичащи от застрахователни договори и законодателството на Р. България.
3. Съдействие на застраховани и пострадали лица и лица от ромската общност вследствие на ПТП при нарушаване на правата им.
4. Информиране на обществеността при промени в областта на застраховането.
5. Съдействие при завеждане на застрахователни събития.
6. Консултация и съдействие при образуване и ликвидация на щети.
7. Подпомагане на пострадалите и техните близки при преодоляването на психологическите последици от ПТП.