Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за които се изискват специални знания.

ПРАВНИ УСЛУГИ

!!!СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАВНА ЗАЩИТА ЗА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП!!!


Защита в досъдебно производство.
Процесуално представителство.
Защита в изпълнителното производство за събиране на вземанията за претърпените вреди.!!!СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАВНА ЗАЩИТА ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ!!!


Защита в досъдебно производство.
Процесуално представителство.(Предявяване на искове срещу задтрахователи, лечебни заведения, работодатели и др.)
Защита в изпълнителното производство за събиране на вземанията за претърпените вреди.ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО1. Консултации по вещноправни въпроси
2. Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори